Zodpovednosť za vady, záručné podmienky a vybavenie reklamácie

11.1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak má tovar vady v čase jeho odovzdania, je kupujúci oprávnený odmietnuť jeho prevzatie. Vady predaného tovaru, ktorý mal tovar v čase jeho odovzdania je kupujúci povinný reklamovať predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, kedy je sám zistí alebo mohol zistiť, najneskôr však do 2 (dvoch) pracovných dní od prevzatia tovaru.

11.2. Za neoprávnenú bude považovaná reklamácie v prípade, že k chybe alebo poškodeniu tovaru došlo pri jeho preprave od predávajúceho ku kupujúcemu. V tom prípade nesie zodpovednosť za poškodenie tovaru dopravcu. Pri prevzatí zásielky je kupujúci, prípadne príjemcu zásielky povinný skontrolovať, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky vonkajšieho poškodenia. Pokiaľ kupujúci alebo príjemca zásielky zistí zjavné vady (napr. poškodený obal), je oprávnený vo svojom vlastnom záujme zásielku odmietnuť prevziať a spísať s dopravcom zápis o škode. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola doručená riadne a neporušená. Pokiaľ kupujúci alebo príjemca zásielky zistí po prevzatí tovaru vadu vyplývajúce z poškodenia pri preprave, je povinný oznámiť túto skutočnosť bez odkladu písomne ??alebo elektronickou poštou na info@gastro-profi.cz predávajúcemu a predovšetkým dopravcovia, najneskôr však do 2 (dvoch) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zásielka doručená a vyžiadať si súčasne spísanie zápisu o škode. Do doby spísanie zápisu o škode nesmie kupujúci so zásielkou akokoľvek manipulovať a je povinný zachovať aj obal zásielky, v ktorej mu bola zásielka doručená.

11.3. Predávajúci poskytuje zákazníkovi záruku 6, 12, 24 mesiacov podľa výrobcu alebo dodávateľa (podľa obchodného zákonníka pre podnikateľské subjekty) odo dňa faktického prevzatia tovaru kupujúcim. Táto záručná doba môže byť stanovená aj v dlhšom rozsahu, pokiaľ je tak uvedené pri popise tovaru na webových stránkach internetového obchodu www.gastro-profi.sk. Ak sa vyskytnú na dodanom tovare v priebehu záručnej doby vady, je kupujúci oprávnený tieto vady reklamovať.

11.4. Reklamáciu vád tovaru je kupujúci povinný urobiť písomne na adresu sídla predávajúceho. V písomnej reklamácii vád je kupujúci povinný vady označiť alebo popísať akým spôsobom sa prejavujú, a ďalej potom navrhnúť spôsob vybavenia reklamácie.

11.5. Súčasne s reklamáciou chýb je potrebné, aby kupujúci doručil predávajúcemu reklamovaný tovar osobne alebo obchodným balíkom na adresu prevádzky predávajúceho spolu s dokladom o kúpe tovaru, a to kompletne so všetkým príslušenstvom a príslušnou dokumentáciou, návodom na obsluhu a prípadne aj so záručným listom. Predávajúci nie je povinný prevziať tovar, ktorý by mu bolo zaslané na dobierku. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zabaliť či inak opatriť pre prepravu tak, aby nemohlo dôjsť k jeho následnému poškodeniu alebo inému znehodnoteniu.

11.6. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o doručení reklamácie. Následne vydá predávajúci kupujúcemu aj písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Všetky informácie o priebehu reklamácie je možné získať telefonicky na tel.: 907 370 383, +420 272 090 818 a to v pracovné dni od 8:00 do 16:00 hod

11.7. Za neoprávnenú bude považovaná reklamácie v prípade, že k chybe došlo používaním tovaru iným spôsobom než je uvedené v návode, bežným opotrebením alebo poškodením, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, neodborným zásahom kupujúceho alebo tretej osoby alebo v dôsledku živelných pohrôm.

11.8. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu preukázateľných, účelne vynaložených nákladov na jej prevedenie a na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu.

11.9. Ak nie je ustanovené alebo dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru príslušnými ustanoveniami zákona kupujúceho podnikateľa, sa vzájomné práva zo zodpovednosti za vady riadi zákonom č 513/1991 Sb., Obchodným zákonníkom, v platnom znení, ak nebude dohodnuté inak.